Členská karta

Your browser is up-to-date. Please update your browser.
member_photo
Choose a picture *

Picture

*Please Choose a picture where we can recognize you, it will be verified by the track staff.

Na okruhu je dále nutno dodržovat tyto bezpečnostní zásady:

Každý návštěvník se účastní jízdy na motokáře na vlastní nebezpečí.
Za bezpečnost dětí do 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
Jezdec je povinen používat při jízdě ochrannou přilbu, kterou si vyzvedne v prostoru restaurace a hygienickou kuklu, kterou si může zakoupit u obsluhy.
Návštěvníci s dlouhými vlasy musí mít vlasy schované pod helmou nebo oděvem.
Zákaz jízdy s volně vlajícími částmi oděvu (šála, přehoz,..).
Při jízdě s motokárou je zakázáno jakékoliv chování vedoucí ke střetu s jinými motokárami.
Na okruhu platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
V případě nenadálého zastavení jiné motokáry na dráze je následující jezdec povinen zpomalit a vyhnout se překážce, případně zcela zastavit tak, aby nedošlo ke střetu.
Při zastavení motokáry v důsledku poruchy je jezdec povinen zvednutím ruky signalizovat tento stav správci tratě. Je zakázáno vystupovat z motokáry na trať.
Vstoupit do motokáry je možné pouze v prostoru depa a na výslovný pokyn správce trati.
Při jízdě je zakázáno současné brždění a přidávání plynu.
Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti.
Jízda na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek je zakázána.
Dodržujte pokyny obsluhy.
Společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. neručí za poškození a ztrátu osobních věcí návštěvníků.
Při nedodržování bezpečnostních pokynů a pokynů obsluhy může být jezdec z jízdy bez náhrady vyloučen.
Při porušení těchto pravidel a následném poškození motokáry či majetku, hradí škodu, která vznikne výhradně jezdec, který toto zavinil.
Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.

Jezdec souhlasí s umístěním fotografií a videí pořízených jménem společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. na webových a facebookových stránkách společnosti a reklamních materiálech, bez nároku na finanční odměnu.
Jezdec souhlasí s uchováním osobních údajů a jejich využití pro marketingové účely společnosti.

Jezdec prohlašuje, že:
1. Jezdec a jeho doprovod (rodič, mechanik, apod.) se účastní veškerých aktivit v areálu STEEL RING na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsou si plně vědomi skutečnosti, že společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za újmu na jejich zdraví či majetku způsobenou jim během těchto aktivit. Jezdec i jeho doprovod se vůči společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. výslovně vzdávají práva na vymáhání škody na vozidle, zdraví a jiné úhrady škodné události způsobené nehodou nebo jinou okolností, ke které došlo na okruhu STEEL RING.
2. Jezdec je svéprávný, je v dobré fyzické kondici, není si vědom žádných fyzických či psychických omezení a nemocí ovlivňující jeho schopnost řídit a zároveň není pod vlivem alkoholu, drog, či omamných látek či léků.
3. Jezdec před první jízdou na okruhu zkontroloval stav okruhu a přizpůsobí tomuto stavu své vozidlo, a rovněž se seznámil se všemi bezpečnostními pokyny jízdy po okruhu a s provozním řádem okruhu, byl-li tento společností STEEL RING TŘINEC s.r.o. vydán.
4. Jezdec při tréninku používá ochrannou přilbu, kombinézu, rukavice a boty.
5. Jezdec svou jízdou neohrožuje ostatní jezdce a mechaniky v prostoru okruhu STEEL RING a jeho depa.
6. Jezdec se účastní pouze tréninku vyhrazeného pro jeho kategorii.
7. Jezdec si je vědom a souhlasí s tím, že společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. není povinna zabezpečovat traťové komisaře nebo zdravotní službu během volných tréninků, a dále není povinna kontrolovat bezpečnost a funkčnost vozidla, které jezdec využívá při jízdě po okruhu.
8. Jezdec si je vědom všech rizik a nebezpečí spojených s jízdou po okruhu STEEL RING, a že jízda po tomto okruhu může pro jezdce znamenat ohrožení nebo poškození jeho tělesného či psychického zdraví, či vlastnictví jeho nebo třetích osob, a s těmito riziky a nebezpečím zcela souhlasí.
9. Jezdec dává, v případě vlastního zranění při pohybu v areálu STEEL RING nebo při jízdě na okruhu STEEL RING, výslovný souhlas k poskytnutím první pomoci a případnému dalšímu nezbytnému lékařskému vyšetření a ošetření jeho osoby.
10. Jezdec si je vědom, že v případě závažné nehody nebo poškození okruhu si společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. vyhrazuje právo přerušit tréninky na dobu nutnou k odstranění následků.
11. V případě výskytu překážky na okruhu, je jezdec povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu okruhu.
12. Jezdec a jeho doprovod jsou odpovědni za veškeré škody, které způsobili společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. a ostatním uživatelům areálu a třetím osobám v případě porušení výše uvedených pravidel nebo pokynů personálu, dále v případě chování v rozporu s dobrými mravy a obezřetností a v následku nezvládnuté jízdy, a zavazují se, že takto způsobené škody poškozeným osobám uhradí v plné výši.
13. Jezdec souhlasí s možností vyloučení z užití závodního okruhu bez jakékoliv náhrady, v případě porušení výše uvedených pravidel nebo pokynů personálu.
14. Jezdec a jeho doprovod souhlasí s pořizováním fotografií a videí jejich osob při pohybu v areálu STEEL RING nebo při jízdě na okruhu STEEL RING, a rovněž souhlasí s umístěním takových fotografií a videí pořízených jménem společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. na webových a facebookových stránkách či na reklamních materiálech společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. nebo na webových a facebookových stránkách či reklamních materiálech jiných osob, jímž společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. umístění takových fotografií a videí umožní. Jezdec a jeho doprovod se výslovně vzdávají jakéhokoliv nároku na finanční odměnu za takto pořízené a umístěné fotografie a videa na webových a facebookových či reklamních materiálech společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. nebo jiných osob, kterým společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. takové pořízení či umístění fotografií či videí umožnila.
15. Jezdec souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů společností STEEL RING TŘINEC s.r.o. a jejich využití pro marketingové účely společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. Požádá-li jezdec o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. povinna tuto informaci za přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, bez zbytečného odkladu předat. Jestliže jezdec zjistí nebo se domnívá, že společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může jezdec žádat společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. o vysvětlení případně o odstranění vzniklého stavu.
Níže podepsaný svým podpisem stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
I accept the rules of the track
  (See rules)
Send

Thank you for your registration.

Return
© Apex Timing 2012-2020