CityKart kliendi registreerimine.

Your browser is up-to-date. Please update your browser.
member_photo
Choose a picture *

Picture

*Please Choose a picture where we can recognize you, it will be verified by the track staff.

Olen tulnud CityKart kardikeskusesse omal soovil ja vabatahtlikult. Minu oskused on piisavad kartidega sõitmiseks. Minu tervislik seisund on korras ja võimaldab mul kartidega sõita. Ma ei ole joobes ega narkooliliste- ega ravimainete mõju all.

Olen teadlik, et kardiga sõitmine sisaldab riske. Eksisteerib reaalne risk, et toimub kokkupõrge teiste rajal liikujatega, rajal- või raja kõrval asuvate objektidega, otsasõit teisele osalejale, korraldajale või kolmandale osapoolele. Selliste õnnetuste tagajärg võib olla ulatuslik materiaalne ja/või füüsiline kahju mulle endale, kohustus hüvitada tekitatud kahju teisele osalejale, kardikeskusele või kolmandale osapoolele. Samuti võib õnnetus lõppeda juhi, teise osaleja või kolmanda osapoole kehaliste vigastustega või halvemal juhul surmaga.

Kinnitan, et CityKart instruktor on mind instrueerinud kardi kasutamisest, ohutusnõuetest ja sõiduga kaasnevatest riskidest. Olen instruktorikt kuulanud tähelepanelikult ja saanud antud instruktsioonidest aru. Kohustun täitma instruktori või teiste kardikeskuse töötajate korraldusi koheselt. Korralduste eriamise korral on mind õigus sõidust eemaldada, millisel juhul ei kuulu juba teenuse eest tasutud summa mulle hüvitamisele.

Vastutan täielikult enda käitumise eest rajal ja kasutan karti ja kardikeskuse inventari heaperemehelikult. Inventari või kardi lõhkumise korral kohustun hüvitama tekkinud kahju koheselt CityKart kassas.

Olen teadlik, et Citykart ei vastuta minu isiklike esemete kadumise/kahjustumise/hävimise vmt eest.

Võtan teadmiseks, et teiste sõitjate ja seisvate kartide RAMMIMINE ON KEELATUD ning selliselt kardile tekitatud vigastused kuuluvad minu poolt kohesele hüvitamisele CityKart kassas.

Tehnilisest rikkest teadasaamise korral katkestan sõidu ja teavitan sellest esimesel võimalusel instruktorit.

Võtan enda kanda kõik teenuse osutamisega kaasnevad riskid ning avarii või muu kahjujuhtumi korral (sh isikliku vara kahjustumise korral) ei esita ei varalisi ega mittevaralisi kahjunõudeid CityKart kardikeskuse ega selle töötajate vastu. Kui minu tegevusest või tegevusetusest tekib kahju kolmandatele isikutele vastutan tekkinud kahju eest isiklikult ja kohustun hüvitama tekkinud kahju. Ma ei kaasa CityKart kardikeskust ega selle töötajaid mistahes vaidlustesse minu ja kolmanda(te) isiku(te) vahel.

Alaealise sõitja eest võtab vastutuse lapsevanem või eestkostja.

Olen nõus oma isikuandmete töötlemisega CityKart poolt ja enda nime/hüüdnime avaldamisega kardikeskuse ekraanidel, edetabelis, veebilehel, sotsiaalmeedias ja muudes CityKardi poolt kasutatavates kanalites.
I accept the rules of the track
  (See rules)
Send

Täname registreerumast! Kardiga sõitmiseks tule CityKarti.

Return
© Apex Timing 2012-2019